• es
 • pt
 • ca
 • Menu

  Estratègia d’inversió a llarg termini

  La Companyia inverteix els seus actius d’acord amb el principi de prudència establert en l’art. 132 de la Directiva 2009/138/CE, de manera coherent amb la naturalesa i durada de les seves obligacions d’assegurança de vida, i amb l’objectiu últim de preservar el capital i la solvència de la Societat a llarg termini.

  La cartera d’inversions es concentra majoritàriament en deute públic del Regne d’Espanya, mantenint-se també una cartera d’immobles per a la seva explotació en forma d’arrendament i en molt menor mesura una cartera de renda fixa corporativa i de renda variable d’empreses que gaudeixen d’una elevada capacitat per a complir amb els seus compromisos de pagament i mantenir i incrementar el seu dividend a llarg termini. Aquestes inversions són coherents amb el perfil i la durada de les obligacions d’assegurances de vida de la Companyia, i estan adequadament diversificades des del punt de vista geogràfic i sectorial, contribuint positivament al rendiment a mitjà i llarg termini de la cartera d’inversions.

  La gestió de les inversions és passiva, conservadora i enfocada en el llarg termini, mantenint-se els actius en cartera amb la intenció de percebre un corrent d’ingressos segura i creixent durant molts anys. Per tant, les variacions a curt termini dels preus de mercat dels actius en cartera es consideren poc rellevants a l’efecte de gestió, sent més important el manteniment continuat de la seva capacitat per a continuar generant rendiments en el futur.

  La Companyia no inverteix en cap mena de derivat financer ni es fa ús dels serveis de gestors d’actius en els quals delegui la gestió de les seves inversions.

  Política d’implicació

  La Companyia té una política de no implicació en la gestió de les empreses cotitzades en les quals inverteix, per la qual cosa en general no exerceix els seus drets de vot i no es relaciona amb els òrgans de direcció d’aquestes empreses ni amb les seves uns altres accionistes, ni utilitza els serveis d’assessors de vot. Per això, la nostra Companyia no publica amb caràcter anual la informació indicada en els punts 2 i 3 de l’art. 89 bis del Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre.

  Fruit d’una adequada política de diversificació i d’una gestió prudent que preval la inversió en empreses consolidades de gran grandària, la participació de la Companyia en les empreses invertides és molt poc rellevant en relació amb la grandària d’aquestes.

  La nostra Societat realitza un seguiment estret de l’estratègia i el rendiment financer, així com dels riscos, l’estructura del capital i els factors de sostenibilitat de les seves inversions en accions cotitzades, a fi d’analitzar contínuament la seva capacitat per a mantenir i incrementar a llarg termini els dividends que abonen als seus accionistes.

  Sostenibilitat de les inversions

  Per ser una entitat asseguradora que comercialitza productes de pensions com són els Plans de Previsió Assegurats i els Plans de previsió Social Empresarial, la nostra Societat també està subjecta a l’aplicació del Reglament (UE) 2019/2088, de 27 de novembre de 2019, sobre divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers.

  Com a empresa familiar i responsable la nostra Societat és gestionada a llarg termini amb criteris basats en la solidaritat intergeneracional i d’acord amb el caràcter també a llarg termini i les garanties de capital de les assegurances de vida clàssics que subscriu. Per tant, la nostra Societat és un projecte empresarial plenament sostenible que vigila contínuament els factors i riscos de sostenibilitat que el poden afectar, tant en el seu àmbit d’actuació directa, com en relació amb la seva activitat inversora.

  Referent a això, com s’ha indicat, la cartera d’inversions de la nostra Companyia es concentra en deute públic del Regne d’Espanya la qual per definició és una inversió molt segura, sostenible i socialment responsable. A més, la Companyia realitza una gestió passiva de la seva cartera d’inversions, amb un horitzó temporal a molt llarg termini. Per tant, els riscos de sostenibilitat de la cartera són poc significatius, i es tenen en compte en general des d’un punt de vista principalment qualitatiu avaluant la capacitat que tenen les empreses en cartera per a continuar generant una rendibilitat estable i creixent a llarg termini.

  Les inversions que realitza la Companyia són poc rellevants en relació amb la grandària de les empreses invertides, per la qual cosa l’activitat inversora de la Companyia no té un impacte apreciable en els riscos i factors de sostenibilitat de les seves inversions. D’altra banda, amb caràcter general la nostra Societat no participa en la gestió de les empreses participades i tampoc desenvolupa una política d’inversió activista en relació amb els seus drets de vot. Per aquests motius la nostra Societat no realitza un seguiment estret dels possibles impactes negatius que puguin tenir les seves decisions d’inversió en els factors de sostenibilitat de les empreses invertides estant, com ja s’ha indicat, la cartera d’inversions molt concentrada en deute públic del Regne d’Espanya.

  La política de remuneracions de la Societat és coherent amb la minimització i integració dels riscos de sostenibilitat gràcies al reduït pes i el diferiment que tenen les remuneracions variables dels seus màxims responsables, a la seva prolongada vinculació amb la Companyia i a la concentració de les inversions en deute sobirà, i tot això afavoreix una gestió sana i prudent basada en l’excel·lència reputacional i la visió a llarg termini que són pròpies d’una empresa familiar plenament sostenible.