• es
 • pt
 • ca
 • Menu

  Assegurances Individuals d’Estalvi a Llarg Termini (SIALP)

  El producte d’estalvi amb el millor tractament fiscal del mercat

  El SIALP és una assegurança de vida-estalvi la rendibilitat està exempta de tributació com a rendiment del capital mobiliari.

  En ser una assegurança de vida l’SIALP té una liquiditat de la qual no tenen els plans de pensions.

  En cas de mort prematura de l’assegurat els beneficiaris estan coberts per les garanties de l’assegurança de vida, principal i complementàries.

  Requisits:

  • La liquidació del SIALP, ja sigui per rescat o venciment de l’assegurança, ha de cobrar-se en forma de capital d’un sol cop. Per aquest motiu tampoc es poden sol·licitar avançaments amb càrrec al valor de l’assegurança abans del venciment de la pòlissa.

  • Haurà esperar a l’almenys 5 anys des que es va aportar la primera prima abans de disposar de la liquidació per rescat o vencimientodel segur.

  • Només es podrà ser titular simultàniament d’un únic Pla d’Estalvi a llarg termini, en les seves modalitats de SIALP o CIALP.

  • El límit legal màxim d’aportacions de 5.000 euros anuals. Aquest límit no computarà en els supòsits de mobilització, ni en el cas que es destinin les quantitats percebudes a l’ venciment de l’assegurança a la contractació d’un nou Pla d’Estalvi maig (SIALP).

  En cas que s’incompleixi algun dels requisits legals indicats anteriorment el Segur està en vigor amb totes les seves cobertures, però perdrà el seu avantatge fiscal. Consultar fiscalitat.

  Quant capital he de contractar?

  Els nostres Gestors poden ajudar-te a establir el capital assegurat en funció de les teves circumstàncies personals, fonts d’ingrés, actius disponibles, deutes pendents de pagament, capacitat d’estalvi, etc.

  Contacta amb el teu Gestor personal
  per realitzar el teu estudi personalitzat sense compromís

  Assegurances complementàries

  Mort per accident

  Aquest complementari garanteix el pagament d’un capital addicional als beneficiaris en cas de mort de l’assegurat causat per un accident, i el doble si la mort és per un accident de trànsit o circulació.

  Mort per qualsevol causa

  Les cobertures de l’assegurança en cas de defunció de l’assegurat poden incrementar-se durant tota la durada de l’assegurança, o durant un termini o de forma esglaonada. Aquest complementari és ideal per augmentar les cobertures de l’assegurança segons sigui necessari en diferents moments del temps (ex. Naixement d’un fill, etc.).

  Revaloració del capital al venciment

  L’Apèndix de Revaloritzacions Addicionals Suplementàries garanteix importants capitals al venciment de l’assegurança a canvi del pagament de primes creixents que compensen la pèrdua de poder adquisitiu de la moneda. En cas de mort de l’assegurat els increments de prima pagats es tornen als beneficiaris de l’assegurança.

  Fiscalitat
  Els rendiments dels SIALP estan exempts de tributació en l’IRPF (sempre que es compleixin determinats requisits) el que fa que aquest producte tingui el millor tractament fiscal del mercat.

  En cas que l´Assegurança es rescati abans de transcorreguts 5 anys des de la primera aportació, se sol·liciti alguna bestreta amb càrrec al valor de la pòlissa, se superi el límit d’aportació de 5.000 euros anuals, o no es percebi la liquidació de l´Assegurança d’una sola vegada, els rendiments generats tributaran com a rendiments del capital mobiliari per la diferència entre el capital percebut i les primes pagades, al tipus que correspongui segons l’import del rendiment.

  Si durant els 5 primers anys de vigència de l´Assegurança se sol·licita alguna bestreta o se supera el límit anual d’aportacions, el contractant haurà d’integrar a la seva base imposable d’aquest exercici el rendiment del capital mobiliari generat fins a aquest moment, encara que no es percebi la liquidació de l´Assegurança.

  En cas de defunció, la prestació tributarà en l’Impost de Successions i Donacions amb importants deduccions estatals i de les CCAA.