• es
 • pt
 • ca
 • Menu

  Assegurança Col·lectiva de Dependència

  Assegura la teva qualitat de vida

  És un sistema de previsió social que empreses i empresaris individuals poden promoure a favor dels seus treballadors, garantint recursos suficients en cas d’una pèrdua o limitació de l’autonomia personal de l’empleat degut a la seva edat, malaltia o discapacitat.

  L’assegurança col·lectiva de Dependència Vida Sencera garanteix una renda mensual en cas de dependència severa o gran dependència.

  Els canvis demogràfics i socials estan provocant l’envelliment de la població i un increment progressiu de les persones en situació de dependència. Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida en aquesta situació, la nostra Societat instrumenta una resposta asseguradora de primer nivell amb una important prestació econòmica en forma de renda mensual.

  La dependència és l’estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l’atenció d’una altra o altres persones o ajudes importants per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària.

  Beneficis per al treballador:

  L’assegurança col·lectiva de dependencia está dissenyada per a oferir seguretat i tranquil·litat als treballadors assegurats i als seus éssers estimats, garanteix un suport econòmic suficient per a fer front a l’augment de les despeses en cas de dependencia.

  Gaudeix d’una fiscalitat favorable per al treballador i per a l’empresa contractant. Consultar fiscalitat.

  Flexibilitat:

  Qualsevol empresa pot contractar una Assegurança Col·lectiva de Dependència, amb independència de la seva estructura societària.

  L’empresari individual que ocupi treballadors en virtut de relació laboral pot promoure un Col·lectiu de Dependència Vida Sencera en el qual també podrà figurar com a assegurat.

  Avantatges fiscals:

  Una dels avantatges addicionals de contractar una assegurança col·lectiva de dependència és que, no sols promou un entorn laboral més atractiu, sinó que també gaudeix d’un tractament fiscal molt favorable tant per a l’empresa contractant com per als seus treballadors.

  Les aportacions realitzades a favor dels treballadors són deduïbles en l’Impost de societats.

  Les primes aportades per l’empresa tenen un impacte fiscal neutre per al treballador, ja que se li imputen com a rendiment del treball personal en el seu IRPF alhora que es redueixen en la seva base imposable.

  Les prestacions que rebi el treballador assegurat derivades de l’assegurança de dependència tributaran com a rendiment del treball en l’IRPF de l’exercici en què les percebi, podent-se beneficiar de les importants deduccions per discapacitat que estiguin vigents en aquest moment.

  Quant capital he de contractar?

  Els nostres gestors ajuden a donar resposta a les necessitats de l’empresa i establir els capitals a contractar en funció del col·lectiu a assegurar.

  Contacta amb el teu Gestor personal
  per realitzar el teu estudi personalitzat sense compromís

  Fiscalitat

  Les contribucions empresarials a Assegurançes Col·lectives de Dependència són deduïbles en l’Impost de Societats.

  El treballador declara com a rendiment del treball personal les aportacions realitzades per l’empresa però es dedueix el seu import en la base imposable de l’IRPF.

  El límit màxim d’aportació a Assegurances Col·lectives de Dependència (en conjunt amb les aportacions realitzades a altres sistemes de previsió social) és de 15.000€ a l’any, inclòs el límit propi i independent de 5.000€ anuals que tenen les Assegurances Col·lectives de Dependència.

  Els límits de deducció tenen un màxim del 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques del treballador.

  Els rendiments no estaran subjectes a l’IRPF fins al moment en què es comenci a percebre la prestació.
  En l’impost sobre el Patrimoni, l’estalvi acumulat està exempt de tributació.

  Totes les prestacions derivades de les Assegurances de Dependència tributaran en l’IRPF en concepte del rendiment del treball, independentment de la seva forma de percepció, aplicant el tipus marginal i les possibles deduccions per discapacitat que estiguin en vigor en el moment de la percepció.