• es
 • pt
 • ca
 • Menu

  Pla de Previsió Social Empresarial (PPSE)

  Solucions a mida del seu negoci

  És un sistema de previsió social que empreses i empresaris individuals poden promoure a favor dels seus empleats i treballadors.

  Els Plans de Previsió Social Empresarial són assegurances col·lectives que combinen la tranquil·litat de les Assegurances de Vida clàssics i els avantatges fiscals que té la previsió social complementària, sent una alternativa flexible enfront dels plans de pensions d’ocupació.

  Els capitals a percebre pels treballadors estan garantits i no depenen de l’evolució dels mercats financers o dels tipus d’interès. A més poden incloure cobertures d’invalidesa i mort de l’assegurat abans de l’edat de jubilació, conformant un producte de protecció integral per als treballadors.

  L’empresari individual que ocupi treballadors en virtut de relació laboral pot promoure un PPSE en el qual també podrà figurar com a assegurat.

  Els PPSE gaudeixen d’una fiscalitat favorable tant per a empresa, amb la deducció de les aportacions realitzades en l’Impost de Societats, com per al treballador que deduirà en l’IRPF aquesta aportació. Consultar fiscalitat.

  Qualsevol empresa pot contractar un PPSE, amb independència de la seva estructura societària.


  No discriminació

  S’ha de garantir l’accés a tots els treballadors, si bé aquests
  poden renunciar a la seva inclusió. Poden establir-se diferents nivells
  d’aportació en funció de categories i nivells professionals.

  Irrevocabilitat de les aportacions

  L’empresa no pot recuperar les aportacions una vegada
  realitzades, les quals queden a favor del treballador.

  Capitalització

  Les aportacions es van acumulant de manera individual
  per a cada treballador aplicant la tècnica actuarial, estant
  garantits els capitals a venciment.

  Atribució de drets

  Des del primer moment les aportacions generen drets
  a favor del treballador amb les seves corresponents cobertures i garanties.

  Quant capital he de contractar?

  Els nostres Gestors ajuden a donar resposta a les necessitats de l’empresa i establir els capitals a contractar en funció del col·lectiu a assegurar.

  Contacta amb el teu Gestor personal per a realitzar un estudi personalitzat sense compromís

  Assegurances complementàries

  Invalidesa

  La seva assegurança pot complementar-se amb l’exempció del pagament de primes en cas d’invalidesa absoluta i permanent de l’assegurat.

  Addicionalment també es pot contractar el pagament d’una renda mensual de l’1% del capital base de l’assegurança principal, que cal pagar fins al venciment de la pòlissa o fins a la defunció de l’assegurat si passés abans.

  Mort per accident

  Aquest complementari garanteix el pagament d’un capital addicional als beneficiaris en cas de mort de l’assegurat causat per un accident, i el doble si la mort és per un accident de trànsit o circulació.

  Mort per qualsevol causa

  Les cobertures de l’assegurança en cas de defunció de l’assegurat poden incrementar-se durant tota la durada de l’assegurança, o durant un termini o de forma esglaonada. Aquest complementari és ideal per augmentar les cobertures de l’assegurança segons sigui necessari en diferents moments del temps (ex. Naixement d’un fill, etc.).

  Revaloració del capital al venciment

  L’Apèndix de Capitals Suplementàries garanteix importants capitals al venciment de l’assegurança a canvi del pagament de primes creixents que compensen la pèrdua de poder adquisitiu de la moneda. En cas de mort de l’assegurat els increments de prima pagats es tornen als beneficiaris de l’assegurança.

  Fiscalitat

  Les contribucions empresarials al PPSE són deduïbles de l’Impost de Societats.

  El treballador pot deduir-se fins a 8.500€ per contribucions empresarials, addicionals als 1.500€ d’aportació individual a instruments de previsió social. Per tant, si el treballador no tingués altres sistemes de previsió social, l’aportació empresarial podria arribar fins a 10.000€ anuals.

  Els límits de deducció tenen un màxim del 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.

  Els rendiments no estaran subjectes a l’IRPF fins al moment en què es comenci a percebre la prestació. Quan es percebin les prestacions, tindran la consideració de rendiments del treball, subjectes a la retenció corresponent, i s’integraran en la base imposable de cada any.

  En l’impost sobre el Patrimoni, l’estalvi acumulat està exempt de tributació.