• es
 • pt
 • ca
 • Menu

  Informació bàsica sobre protecció de dades

  Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

  Identitat: ESPAÑA, SA, Compañía Nacional de Seguros (CIF: A28008647)
  Adreça postal: Calle Príncipe de Vergara 38, 28001 de Madrid
  Telèfon: +34 91 435 59 80 – Correu electrònic: info@espansa.com
  Contacte Delegat de Protecció de Dades: dpd@espanasa.com

  Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

  ESPAÑA, S.A. Compañía Nacional de Seguros tractarà la informació que ens faciliti, amb la fi principal de mantenir una relació laboral o de mediació d’assegurances i amb finalitats estadístics. La seva informació no serà tractada de manera incompatible amb aquestes finalitats.

  Amb la finalitat d’adaptar la nostra oferta d’assegurances als seus interessos podrem elaborar un “perfil comercial” sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

  Per quant temps conservarem les seves dades?

  Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini de 10 anys a partir de la data de venciment de l’assegurança o del cessament de la relació contractual, la que sigui major. Transcorregut aquest termini les dades podran conservar-se amb finalitats estadístics, una vegada hagin estat informàticament pseudonimitzats de manera que ja no sigui possible la identificació de l’interessat.

  En cas que no se formalitzi la relació contractual les dades facilitades es conservaran fins que se sol·liciti la seva supressió o durant el termini de 2 anys des de l’última manifestació d’interès comercial per part de l’interessat. Transcorregut aquest termini les dades podran conservar-se amb finalitats estadístics, una vegada hagin estat informàticament pseudonimitzats de manera que ja no sigui possible la identificació de l’interessat.

  En qualsevol cas, les dades es conservaran durant el termini legal establert per a la seva comunicació als Organismes Públics competents quan existeixi obligació legal per a això. En cas de litigi les dades es conservaran fins a la resolució d’aquest.

  Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

  La base legal per al tractament de les seves dades, fins i tot durant la fase precontractual, és la subscripció i execució d’un contracte laboral o de mediació d’assegurances, a més del compliment de les obligacions legals establertes a aquest efecte, entre altres, en el Reial decret legislatiu 2/2015 i en el Reial decret llei 3/2020.

  El tractament de les dades personals facilitades és un requisit imprescindible per a la subscripció i execució del contracte de treball o del contracte de mediació d’assegurances.

  El tractament amb finalitats estadístics està basat en l’interès legítim de l’entitat asseguradora.

  El tractament de les dades quan no arribi a materialitzar-se la relació contractual està basat en el consentiment de l’interessat.

  A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

  Amb la finalitat de garantir el correcte desenvolupament de la relació contractual, les dades podran comunicar-se als empleats del responsable i als seus reasseguradors, així com als proveïdors de serveis de mediació d’assegurances, informàtics, metges, de seguretat, de manteniment i d’assessorament jurídic amb els quals treballi la Companyia Asseguradora, en el marc d’un contracte d’Encarregat del Tractament que reguli, conforme a la normativa de protecció de dades aplicable, els drets i obligacions de les parts i les finalitats i els mitjans emprats en cada cas per l’Encarregat per al tractament de les dades, sota la direcció del responsable. La informació que, en el seu cas, es faciliti a l’Encarregat serà la mínima imprescindible per a l’exercici de les seves funcions. Les dades també podran comunicar-se a l’entitat de destí en el cas de productes mobilitzables quan el contractant sol·liciti traspassar-los a una altra entitat financera.

  La política de protecció de dades i l’ús que els nostres reasseguradors fan de les seves dades personals pot consultar-se en les següents adreces web: Swiss Re, Munich Re.

  Les dades també podran comunicar-se als Organismes Públics competents quan existeixi obligació legal per a això.

  No es preveu la transferència de dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

  Quins drets té sobre les dades facilitades?

  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ESPANYA, S.A Companyia Nacional d’Assegurances estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

  Així mateix, les persones interessades tenen els següents drets:
  – Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
  – Dret a sol·licitar la rectificació de dades inexactes
  – Dret a sol·licitar la supressió de les dades que ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.
  – En determinades circumstàncies, dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, i en aquest cas només seran conservats per a l’exercici o la defensa de reclamacions i el compliment d’obligacions legals.
  – En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, dret a oposar-se al tractament, i en aquest cas les dades només es tractaran per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de reclamacions i el compliment d’obligacions legals.
  – Dret a la portabilitat de les dades.
  – Dret a retirar el consentiment prestat. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  Pot exercir aquests drets i, en general, consultar totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades personals davant el Delegat de Protecció de Dades mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a dpd@espanasa.com, o per correu postal dirigint-se a C/ Príncipe de Vergara núm. 38, 28001, Madrid, a la atenció del Delegat de Protecció de Dades d’ESPAÑA S.A., Compañía Nacional de Seguros. Vostè haurà d’aportar còpia del DNI o document oficial que li acrediti i indicar el seu nom i cognoms, adreça a l’efecte de notificacions i petició en la qual es concreta la seva sol·licitud, datant i signant la mateixa. Si actua a través de representant haurà d’aportar a més còpia del document que acrediti la representació i còpia del DNI o document que acrediti la identitat del representant.

  L’interessat també pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Disposa de la informació necessària en www.aepd.es

  Informació addicional per a assegurats d’assegurances de vida de grup

  Si vostè és assegurat d’una pòlissa d’assegurança de vida col·lectiu o de grup (per exemple, pòlisses contractades per una empresa a favor dels seus treballadors) és possible que vostè no ens hagi facilitat directament alguns de les dades personals dels quals és titular i que tractem. En aquest cas, a més de la Informació Bàsica sobre Protecció de Dades indicada anteriorment, Vostè ha de conèixer el següent:

  Com hem obtingut les seves dades?

  Les dades personals que tractem en ESPAÑA S.A., Compañía Nacional de Seguros, procedeixen de l’empresa per a la qual Vostè treballa i que ha contractat una assegurança de vida de grup a favor dels seus treballadors. En cas que la seva empresa hagués contractat els serveis d’un corredor d’assegurances per a gestionar la pòlissa les seves dades podrien provenir d’aquest mediador.

  Quines dades tenen sobre mi que jo no els hagi facilitat directament i amb quina fi?

  Únicament tractarem les seves dades amb la fi principal de subscriure i executar un contracte d’assegurança i amb finalitats estadístics. A aquest efecte, les categories de dades personals dels assegurats de les pòlisses d’assegurança de vida col·lectiu que podem tractar són:
  – Dades identificatives
  – Dades de contacte (en cas que estiguem autoritzats o tinguem el deure de posar-nos en contacte directament amb Vostè)
  – Dades relatives a circumstàncies personals i familiars (en cas que les cobertures de la pòlissa així ho requereixin)

  Informació addicional per a beneficiaris en cas de defunció de pòlisses d’assegurança de vida

  Si vostè és beneficiari d’una pòlissa d’assegurança de vida subscrita amb la nostra Companyia és possible que no ens hagi facilitat directament alguns de les dades personals dels quals és titular i que tractem. En aquest cas, a més de la Informació Bàsica sobre Protecció de Dades indicada anteriorment, Vostè ha de conèixer el següent:

  Com hem obtingut les seves dades?

  Les dades personals de beneficiaris que tractem en ESPAÑA S.A., Companyia Nacional d’Assegurances, procedeixen del prenedor de la pòlissa o de l’assegurat que els hagin designat com a tals.

  Quines dades tenen sobre mi que jo no els hagi facilitat directament i amb quina fi?

  Únicament tractarem les seves dades amb la fi principal de subscriure i executar un contracte d’assegurança i amb finalitats estadístics. A aquest efecte, les categories de les dades personals dels beneficiaris que podem tractar són:
  – Dades identificatives i de contacte