• es
 • pt
 • ca
 • Menu

  Assegurances de Protecció Sucessória

  Planifiqui i protegeixi la seva herència

  L’assegurança de vida protecció successòria li permet protegir el seu patrimoni, garantint una cobertura de mort vitalícia i creixent favor dels seus beneficiaris.

  Protecció per a tota la:

  Sempre que es paguin les primes pactades estaràs cobert des del primer moment y durant la resta de la teva vida.

  Protegeix el teu patrimoni i garanteix als teus beneficiaris liquiditat de manera ràpida i senzilla per a fer front a totes les despeses associades a l’herència.

  Les primes no augmenten:

  Romanen constants durant tota la teva vida.

  Seguretat per als teus beneficiaris:

  Les cobertures de l’assegurança estan totalment garantides amb independència de l’evolució dels mercats financers.

  L’assegurança de Protecció Successòria cobreix el risc de mort per qualsevol causa d’una manera absoluta i sense exclusions.

  Els capitals a percebre pels beneficiaris no formen part de la massa hereditària, per la qual cosa aquests poden cobrar l’assegurança encara que renunciïn a l’herència.

  Capitals disponibles per al contractant:

  A partir de la segona anualitat tindràs dret a disposar dels valors garantits l’import dels quals creix any rere any de manera estable gràcies a la participació en els beneficis de la Societat.

  Flexibilitat:

  Tindràs total llibertat per a canviar els beneficiaris de l’assegurança en qualsevol momento.

  Pots augmentar les cobertures de l’assegurança per a cas de mort, mort per accident o invalidesa, segons les teves necessitats Veure Assegurances Complementàries.

  Avantatges fiscals:

  LEls capitals percebuts pels beneficiaris en cas de defunció tenen importants reduccions en l’Impost sobre Successions i Donacions, que poden aplicar-se encara que la liquidació de l’impost sigui parcial per incloure únicament el capital corresponent a l’Assegurança de Protecció Successòria. Consultar fiscalitat.

  Quant capital he de contractar?

  Els nostres Gestors poden ajudar-te a establir el capital assegurat en funció de les teves circumstàncies personals, patrimoni actual, parentiu dels beneficiaris, etc.

  Contacta amb el teu Gestor
  personal per realitzar el teu estudi personalitzat sense compromís

  Assegurances Complementàries

  Invalidesa

  La seva assegurança pot complementar-se amb l’exempció del pagament de primes en cas d’invalidesa absoluta i permanent de l’assegurat.

  Addicionalment també es pot contractar el pagament d’una renda mensual de l’1% del capital base de l’assegurança principal, que cal pagar fins al venciment de la pòlissa o fins a la defunció de l’assegurat si passés abans.

  Mort per accident

  Aquest complementari garanteix el pagament d’un capital addicional als beneficiaris en cas de mort de l’assegurat causat per un accident, i el doble si la mort és per un accident de trànsit o circulació.

  Mort per qualsevol causa

  Les cobertures de l’assegurança en cas de defunció de l’assegurat poden incrementar-se durant tota la durada de l’assegurança, o durant un termini o de forma esglaonada. Aquest complementari és ideal per augmentar les cobertures de l’assegurança segons sigui necessari en diferents moments del temps (ex. Naixement d’un fill, etc.).

  Revaloració del capital al venciment

  L’Apèndix de Capitals Suplementàries garanteix importants capitals al venciment de l’assegurança a canvi del pagament de primes creixents que compensen la pèrdua de poder adquisitiu de la moneda. En cas de mort de l’assegurat els increments de prima pagats es tornen als beneficiaris de l’assegurança.

  Fiscalitat

  PRESTACIONS PER CAS DE DEFUNCIÓ:

  En cas de mort de l’assegurat els beneficiaris tributaran per l’impost de successions i donacions sempre que siguin persona diferent del contractant de l’assegurança. les quantitats percebudes podran acollir-se a importants reduccions de la base imposable, indicades en el següent quadre:

  REDUCCIONS EN LA BASE IMPOSABLE DE L'IMPOST (*) (TAULA)
  Si el beneficiari és un fill menor de 21 anys47.858,59€
  Si el beneficiari és cònjuge, ascendent o fill de 21 anys o més15.956,87€
  A més de les reduccions anteriors, quan el beneficiari sigui el cònjuge, ascendent o descendent del contractant mort s'apliqués una altra reducció del 100% de les quantitats percebudes per una assegurança de vida amb el límit de la reducció serà del 100%, sense límit, qualsevol que sigui el
  beneficiari, si la mort es produís a conseqüència del terrorisme o per missions humanitàries internacionals.
  9.195,49€
  Si el beneficiari té alguna minusvalidesa tindrà dret a més a una altra reducció en funció del grau de discapacitat:
  Si és igual o superior al 33% i inferior al 65%
  47.852,59€
  Si és superior al 65%150.253,03€
  (*) Aquests imports poden variar segons la Comunitat Autònoma de residència del subjecte passiu

  PRESTACIONS PER CAS DE VIDA:

  El rendiment que l’assegurança de vida vagi generant no pagarà impostos mentre no es percebi la prestació.

  Quan la prestació sigui rebi pel mateix contractant tindrà la consideració de rendiment de capital mobiliari (renda de l’estalvi) en l’IRPF, amb diferents reduccions segons es percebi en forma de renda o en un pagament únic.

  Les retencions que apliqui la companyia d’assegurances en el moment de rebre la prestació (ja sigui en forma de capital o de renda) es descompten en la declaració de l’IRPF.

  Cobrament en forma de capital

  El rendiment del capital mobiliari es calcularà per diferència entre el capital percebut i el total de primes pagades durant la vida de la pòlissa. D’aquesta rendiment només tributarà a la base imposable de l’estalvi de l’IRPF, el 19% dels primers 6.000€, el 21% del rendiment entre 6.000€ i 50.000€, el 23% entre 50.000€ i 200.000€ i el 26% sobre la resta.

  Cobrament en forma de renda

  La renda percebuda tributarà com a rendiment del capital mobiliari subjecte a importants reduccions:

  Si la renda és vitalícia (a percebre durant tota la vida del beneficiari) el percentatge de l’anualitat exempt de tributar dependrà de l’edat que es tingui en el moment de començar a percebre-la, segons l’escala següent:

  RENDES VITALÍCIES (TAULA)
  Edat del Rendistaimport Exempt
  Menys de 40 anys60%
  Entre 40 i 49 anysel 65%
  Entre 50 i 59 anysel 72%
  Entre 60 i 65 anys76%
  Entre 66 i 69 anys80%
  Més de 69 anys92%

  Si la renda és temporal (a percebre durant un nombre d’anys determinat) el percentatge de la anualitat exempt de tributar dependrà de la durada de la renda, segons l’escala següent:

  RENDES TEMPORALS (TAULA)
  Durada de la rendaimport Exempt
  Igual o inferior a 5 anysel 88%
  Entre 5 i 10 anys84%
  Entre 10 i 15 anys80%
  Més de 15 anys75%

  En tots dos casos, si la renda es percep transcorregut un termini des del pagament de primes (rendes diferides) la rendibilitat generada des que es va contractar es repartirà en els anys en què es percebi la renda (10 anys màxim) evitant d’aquesta manera que el rendiment obtingut tribute en un sol any.