• es
 • pt
 • ca
 • Menu

  Sistema de retribució flexible

  Remuneració per a directius i empleats

  Establir un sistema de retribució flexible ajuda a la seva empresa a l’optimització dels salaris i a la retenció del talent.

  La retribució flexible a través d’una assegurança d’estalvi per a la jubilació permet incrementar la retribució neta dels treballadors sense que augmenti el cost del personal per a l’empresa.

  Aquest tipus de mesures salarials són cada vegada més ben valorades pels empleats, i són més motivadores que el simple augment en la nòmina. Ajuden a crear un vincle emocional entre l’empleat i l’empresa, augmentant la vinculació, el benestar i la fidelitat del col·laborador.

  La retribució flexible ofereix al treballador la possibilitat de decidir com vol cobrar una part del seu sou, aconseguint beneficis fiscals que augmenten el seu poder adquisitiu.

  Beneficis per a l’empresa:

  Contribuir al finançament del segon pilar de la previsió social a través d’una assegurança d’estalvi a favor dels empleats millora la imatge corporativa de l’empresa. Mostra un compromís amb el benestar dels empleats i la responsabilitat social corporativa, la qual cosa pot ser atractiu per a col·laboradors, clients, inversors i socis comercials.

  Incrementa la retribució dels treballadors sense augmentar els costos de l’empresa.

  Beneficis per al treballador:

  Permet als empleats personalitzar la seva compensació incloent una completa protecció familiar i l’oportunitat de consolidar un estalvi garantit per a la seva jubilació de la manera més efectiva.

  El treballador pot adherir-se voluntàriament i destinar fins a un 30% de les seves retribucions totals.

  Les aportacions no computen a l’efecte del límit general establert per a aportacions a sistemes de previsió social (plans de pensions, PPA, PPSE, etc.)

  Flexibilitat:

  Arribat el venciment el treballador cobra en forma de renda podent triar la durada de la mateixa o constituir una renda vitalícia.

  Possibilitat d’incrementar les cobertures i afegir altres opcionals atesos els canvis del cicle vital del treballador i les seves necessitats d’estalvi i protección familiar.
  Veure Assegurances Complementàries.

  Avantatges fiscals per al treballador:

  Les contribucions realitzades per l’empresa no s’imputen com a rendiment del treball amb el que, enfront de l’alternativa d’un augment salarial, el treballador redueix la seva base imposable de l’IRPF en l’import de l’aportació. Això suposa un estalvi fiscal significatiu en cada anualitat en disminuir el tipus de retenció de l’IRPF, augmentant la remuneració efectiva del treballador.

  La liquidació de l’assegurança percebuda pel treballador tributarà com a rendiment del treball cobrant-se en forma de renda.

  Les prestacions de defunció tributaran per l’Impost sobre Successions i Donacions, resultant lliure d’impostos en la majoria dels casos (importants bonificacions per parentiu).

  Avantatges fiscals per a l’empresa:

  Les contribucions realitzades per l’empresa es deduiran en l’Impost de societats en l’exercici del cobrament de la prestació per part del treballador assegurat o del beneficiari.

  Quant capial he de contractar?

  Els nostres Gestors ajuden a donar resposta a les necessitats de l’empresa i establir els capitals a contractar en funció del col·lectiu a assegurar.

  Contacta amb el teu Gestor personal per realizar el teu estudi personalitzat sense compromís.

  Assegurances Complementàries

  Invalidesa

  La seva assegurança pot complementar-se amb l’exempció del pagament de primes en cas d’invalidesa absoluta i permanent de l’assegurat.

  Addicionalment també es pot contractar el pagament d’una renda mensual de l’1% del capital base de l’assegurança principal, que cal pagar fins al venciment de la pòlissa o fins a la defunció de l’assegurat si passés abans.

  Mort per accident

  Aquest complementari garanteix el pagament d’un capital addicional als beneficiaris en cas de mort de l’assegurat causat per un accident, i el doble si la mort és per un accident de trànsit o circulació.

  Mort per qualsevol causa

  Les cobertures de l’assegurança en cas de defunció de l’assegurat poden incrementar-se durant tota la durada de l’assegurança, o durant un termini o de forma esglaonada. Aquest complementari és ideal per augmentar les cobertures de l’assegurança segons sigui necessari en diferents moments del temps (ex. Naixement d’un fill, etc.).

  Revaloració del capital al venciment

  L’Apèndix de Capitals Suplementàries garanteix importants capitals al venciment de l’assegurança a canvi del pagament de primes creixents que compensen la pèrdua de poder adquisitiu de la moneda. En cas de mort de l’assegurat els increments de prima pagats es tornen als beneficiaris de l’assegurança.

  Fiscalitat

  Les aportacions realitzades per l’empresa no s’imputen com a rendiment de treball.

  En l’impost sobre el Patrimoni, l’estalvi acumulat està exempt de tributació.

  Les prestacions per a cas de vida tributaran en l’IRPF en concepte de rendiment del treball personal.

  En cas de defunció de l’assegurat els beneficiaris tributaran per l’Impost sobre Successions i Donacions sempre que siguin persona diferent del contractant de l’assegurança. Les quantitats percebudes podran acollir-se a importants reduccions de la base imposable, així com a deduccions de fins al 99% de la quota tributària i fins i tot exempció de l’impost en funció de la Comunitat Autònoma de residència del subjecte passiu.

  Les aportacions realitzades per l’empresa no són despesa deduïble de l’exercici, però es deduiran en l’Impost de societats les primes aportades quan es cobri la prestació per part del treballador o beneficiari.