• es
 • pt
 • ca
 • Menu

  Plans Individuals d’Estalvi Sistemàtic (PIAS)

  La seva renda vitalícia amb la millor fiscalitat

  Assegurances de Vida que gaudeixen d’una fiscalitat reduïda si es cobren en forma de renda vitalícia.

  És una assegurança de vida Mixt o de Capital Diferit l’objectiu és constituir una renda vitalícia a favor de l’assegurat.

  Gaudeix de l’avantatge fiscal que, si l’assegurança es cobra en forma de renda vitalícia, el rendiment obtingut fins al seu venciment està exempt de pagar impostos. Consultar fiscalitat.

  En cas de mort de l’assegurat durant el període d’acumulació, els beneficiaris estan coberts per les garanties de l’assegurança Mixt o de Capital Diferit, segons la modalitat contractada.

  Requisits:

  • Per gaudir de l’avantatge fiscal l’assegurança ha de cobrar-se en forma de renda vitalícia, en cas contrari tributarà com les assegurances de vida ordinaris.

  • Abans de la constitució de la renda hauran d’haver transcorregut almenys 5 anualitats des de la primera aportació.

  • El límit màxim d’aportacions a PIAS no podrà superar els 8.000 euros anuals i els 240.000 euros en total per a la mateixa persona.

  Quin import de renda he de contractar?

  Els nostres Gestors poden ajudar-te a establir el capital assegurat en funció de les teves circumstàncies personals, fonts d’ingrés, actius disponibles, deutes pendents de pagament, capacitat d’estalvi, etc.

  Contacta amb el teu Gestor personal
  per realitzar el teu estudi personalitzat sense compromís

  Assegurances complementàries

  Invalidesa

  La seva assegurança pot complementar-se amb l’exempció del pagament de primes en cas d’invalidesa absoluta i permanent de l’assegurat.

  Addicionalment també es pot contractar el pagament d’una renda mensual de l’1% del capital base de l’assegurança principal, que cal pagar fins al venciment de la pòlissa o fins a la defunció de l’assegurat si passés abans.

  Mort per accident

  Aquest complementari garanteix el pagament d’un capital addicional als beneficiaris en cas de mort de l’assegurat causat per un accident, i el doble si la mort és per un accident de trànsit o circulació.

  Mort per qualsevol causa

  Les cobertures de l’assegurança en cas de defunció de l’assegurat poden incrementar-se durant tota la durada de l’assegurança, o durant un termini o de forma esglaonada. Aquest complementari és ideal per augmentar les cobertures de l’assegurança segons sigui necessari en diferents moments del temps (ex. Naixement d’un fill, etc.).

  Revaloració del capital al venciment

  L’Apèndix de Capitals Suplementàries garanteix importants capitals al venciment de l’assegurança a canvi del pagament de primes creixents que compensen la pèrdua de poder adquisitiu de la moneda. En cas de mort de l’assegurat els increments de prima pagats es tornen als beneficiaris de l’assegurança.

  Fiscalitat

  Els rendiments dels PIAS generats fins a la constitució de la renda estan exempts de tributació en l’IRPF.

  La renda vitalícia que es constitueixi únicament haurà de tributar com a rendiment del capital mobiliari pel percentatge subjecte en funció de l’edat de l’assegurat en el moment de començar a percebre-la. A totes les edats està exempta una important part de la mateixa:

  Edat del rendista % de renda subjecta
  < 40 anys 40%
  40 y 49 anys 35%
  50 y 59 anys 28%
  60 y 65 anys 24%
  66 y 69 anys 20%
  > 70 anys 8%

  En cas que l’assegurança es rescat, o que al venciment el capital constituït no es percebi en forma de renda vitalícia, els rendiments tributaran com a rendiments del capital mobiliari per la diferència entre el capital percebut i les primes pagades, al tipus que correspongui segons l’import del rendiment.

  En cas de mort, la prestació tributarà en l’Impost de Successions i Donacions amb importants deduccions estatals i de les CCAA.