• es
 • pt
 • ca
 • Menu
  La solvència és un valor que ens diferencia

  Què és ser solvent?

  Una assegurança de vida és una promesa de pagament que es materialitza en el cas que ocorri la contingència assegurada: l’assegurat, per tant, diposita la seva confiança en la Companyia asseguradora perquè mai li faltin els capitals pactats quan més els necessiti.

  Ser solvent és ser capaç de fer front a totes les obligacions contretes, presents i futures. Per tant, la solvència ha de ser un dels principis essencials de tota Companyia asseguradora, especialment si es tracta d’Assegurances de Vida. L’objectiu d’ESPAÑA S.A. és la protecció dels seus assegurats, garantint en tot moment que aquests sempre rebin els capitals pactats.

  No totes les companyies d’assegurances de vida són iguals, per això és important escollir amb cura. La solvència i la fortalesa del nostre balanç és una de les característiques essencials dels nostres Assegurances de Vida, i constitueixen el fonament més sòlid que garanteix la tranquil·litat dels nostres assegurats en tot moment.

  Líders entre les companyies d’assegurances de vida

  Ser líder no s’aconsegueix de la nit al dia, nosaltres treballem des de 1928 a millorar la solvència per als nostres assegurats, perquè entenem que aquest és un dels valors fonamentals que aportem als nostres clients.

  L’actiu d’una empresa representa el valor dels seus béns i drets. El passiu repr senta el valor de les seves obligacions i compromisos. La diferència entre actius i passius són els recursos propis d’una empresa, aquells que estan disponibles per fer front a eventualitats futures, sense que afectin els compromisos ja adquirits. Lògicament, com més gran sigui el nivell de recursos propis d’una empresa en relació amb els passius, més gran serà el seu nivell de solvència.

  El següent gràfic mostra la relació existent entre les diferents masses que componen el balanç econòmic de la Companyia. S’observa que hi ha un gran excés en el valor dels seus actius (béns i drets propietat de la Societat), respecte dels seus passius o obligacions compromeses. La diferència són els fons propis que a efectes de solvència representen aproximadament un 45% dels actius totals de la Companyia:

  Els fons propis, que constitueixen el capital lliure de la Companyia per assumir possibles pèrdues, es comparen amb el Capital de Solvència Obligatori (també anomenat SCR) que es calcula en funció dels risc assumits per l’entitat asseguradora. La ràtio de solvència de la Companyia és 345%, resultat de dividir els fons propis entre el Capital de Solvència Obligatori.

  Aquest Capital de Solvència Obligatori (SCR) es calcula de la mateixa manera per a totes les entitats asseguradores de la Unió Europea, d’acord amb el que disposa el Reglament Delegat (UE) 2015/35, de la Comissió, i la resta de legislació de Solvència II. Representa la pèrdua màxima a la qual hauria de fer front la Companyia en el pitjor escenari entre 200 possibles, tenint en compte els riscos específics a què es troba exposada i la relació entre els mateixos.

  Ha de ressaltar que l’elevat ràtio de solvència de la nostra Companyia és especialment sòlid ja que la nostra societat ni s’ha acollit a la possibilitat d’elaborar un model intern, ni a cap dels ajustos mitigadors ni mesures transitòries que amb caràcter general ha aplicat el sector assegurador europeu d’assegurances de vida per augmentar la seva ràtio de solvència en el marc de Solvència II.

  Informes sobre la situació financera i de solvència

  Els informes sobre la situació financera i de solvència de la Companyia elaborats d’acord amb la normativa europea de Solvència II (arts. 290 i següents del Reglament Delegat (UE) 2015/35, de la Comissió, de 10 d’octubre), poden descarregar-se a continuació: