• es
 • pt
 • ca
 • Menu

  Plans de Previsió Assegurats (PPA)

  Tranquillitat per a la jubilació

  Són segurs que comparteixen els avantatges i la fiscalitat dels plans de pensions però en els quals la rendibilitat o el capital de jubilació estan garantits.

  Els plans de previsió assegurats combinen la tranquillitat de les assegurances de Vida clàssics i els avantatges fiscals dels plans de pensions.

  Són una alternativa segura als plans de pensions ja que, a diferència d’aquests, el capital a percebre està garantit i no depèn dels vaivens de les bosses o dels tipus d’interès. A més, els nostres PPA cobreixen la invalidesa i la mort de l’assegurat abans de la seva jubilació.

  En cas de malaltia greu, atur de llarga durada o execució de l’habitatge habitual es pot disposar de l’estalvi acumulat fins a aquest moment. A partir del 2025.01.01 podrà disposar de l’estalvi corresponent a les aportacions que tinguin més de 10 anys d’ antiguitat sense necessitat d’acudir a algun dels supòsits anteriors.

  Gaudeixen de la mateixa fiscalitat que els plans de pensions individuals tant en el tractament de les primes aportades com en les prestacions rebudes. Consultar fiscalitat.

  Quant capital de jubilació he de contractar?

  Els nostres Gestors poden ajudar-te a establir el capital assegurat en funció de les teves circumstàncies personals, fonts d’ingrés, actius disponibles, deutes pendents de pagament, capacitat d’estalvi, etc.

  Contacta amb el teu Gestor personal
  per realitzar el teu estudi personalitzat sense compromís

  Assegurances complementàries

  Invalidesa

  La seva assegurança pot complementar-se amb l’exempció del pagament de primes en cas d’invalidesa absoluta i permanent de l’assegurat.

  Addicionalment també es pot contractar el pagament d’una renda mensual de l’1% del capital base de l’assegurança principal, que cal pagar fins al venciment de la pòlissa o fins a la defunció de l’assegurat si passés abans.

  Mort per accident

  Aquest complementari garanteix el pagament d’un capital addicional als beneficiaris en cas de mort de l’assegurat causat per un accident, i el doble si la mort és per un accident de trànsit o circulació.

  Mort per qualsevol causa

  Les cobertures de l’assegurança en cas de defunció de l’assegurat poden incrementar-se durant tota la durada de l’assegurança, o durant un termini o de forma esglaonada. Aquest complementari és ideal per augmentar les cobertures de l’assegurança segons sigui necessari en diferents moments del temps (ex. Naixement d’un fill, etc.).

  Revaloració del capital al venciment

  L’Apèndix de Capitals Suplementàries garanteix importants capitals al venciment de l’assegurança a canvi del pagament de primes creixents que compensen la pèrdua de poder adquisitiu de la moneda. En cas de mort de l’assegurat els increments de prima pagats es tornen als beneficiaris de l’assegurança.

  Fiscalitat

  Les aportacions al PPA són deduïbles en la base imposable de l’IRPF amb el límit màxim de 1.500 Euros anuals o del 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts, el que sigui menor.

  Per a persones discapacitades amb grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, el límit serà 24.250 Euros, tant per les aportacions realitzades pel mateix discapacitat com per les efectuades a favor. Així mateix el límit per aportacions realitzades a favor de persones amb discapacitat per terceres persones serà de 10.000 Euros anuals per cada aportant, sent independents les aportacions realitzades per aquests als seus propis plans.

  En cas d’Assegurats amb rendes inferiors a 8.000 Euros anuals, el cònjuge podrà efectuar aportacions a favor amb un límit màxim de 1.000 Euros anuals.

  Els límits de deducció són únics per al conjunt d’aportacions a sistemes de previsió social realitzades per l’Assegurat. En el cas d’aportacions a favor de l’Assegurat realitzades per una empresa a un Pla de Previsió Social Empresarial o a un Pla de Pensions d’Ocupació, el límit de 2.000 euros anuals s’incrementarà en 8.000 euros anuals.

  Els rendiments no estan subjectes a l’IRPF fins al moment en què es comenci a percebre la prestació. Quan es percebin les prestacions, tindran la consideració de rendiments del treball, subjectes a la retenció corresponent, i s’integraran en la base imposable de cada any. En l’impost sobre el patrimoni, l’estalvi acumulat està exempt de tributació.