• es
 • pt
 • ca
 • Menu

  Informació bàsica sobre protecció de dades

  Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

  Identitat: ESPAÑA, SA, Compañía Nacional de Seguros (CIF: A28008647)
  Adreça postal: Calle Príncipe de Vergara 38, 28001 de Madrid
  Telèfon: +34 91 435 59 80 – Correu electrònic: info@espansa.com
  Contacte Delegat de Protecció de Dades: dpd@espanasa.com

  Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

  ESPAÑA, S.A. Compañía Nacional de Seguros tractarà la informació que ens faciliti, amb la fi principal de mantenir una relació laboral o de mediació d’assegurances i amb finalitats estadístics. La seva informació no serà tractada de manera incompatible amb aquestes finalitats.

  No elaborarem un “perfil comercial” sobre la base de la informació facilitada ni es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

  Per quant temps conservarem les seves dades?

  Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini de 10 anys a partir de la data de venciment del contracte subscrit o del cessament de la relació laboral o de mediació d’assegurances, la que sigui major. Les dades dels mediadors d’assegurances que en aquest moment encara tinguin producció en vigor es conservaran fins que hagin estat baixa totes les pòlisses que s’haguessin celebrat amb la seva intermediació. Transcorregut aquest termini les dades podran conservar-se amb finalitats estadístics, una vegada hagin estat informàticament pseudonimitzats de manera que ja no sigui possible la identificació de l’interessat.

  En cas que no es formalitzi la relació contractual les dades facilitades es conservaran fins que se sol·liciti la seva supressió o durant el termini de 2 anys des de l’última manifestació d’interès a subscriure un contracte laboral o de mediació d’assegurances per part de l’interessat. Transcorregut aquest termini les dades podran conservar-se amb finalitats estadístics, una vegada hagin estat informàticament pseudonimitzats de manera que ja no sigui possible la identificació de l’interessat.

  En qualsevol cas, les dades es conservaran durant el termini legal establert per a la seva comunicació als Organismes Públics competents quan existeixi obligació legal per a això. En cas de litigi les dades es conservaran fins a la resolució d’aquest.

  Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

  La base legal per al tractament de les seves dades, fins i tot durant la fase precontractual, és la subscripció i execució d’un contracte laboral o de mediació d’assegurances, a més del compliment de les obligacions legals establertes a aquest efecte, entre altres, en el Reial decret legislatiu 2/2015 i en el Reial decret llei 3/2020. El tractament de les dades personals facilitades és un requisit imprescindible per a la subscripció i execució del contracte de treball o del contracte de mediació d’assegurances.

  El tractament amb finalitats estadístics està basat en l’interès legítim de l’entitat asseguradora.

  El tractament de les dades quan no arribi a materialitzar-se la relació contractual està basat en el consentiment de l’interessat.

  A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

  Amb la finalitat de garantir el correcte desenvolupament de la relació contractual, les dades podran comunicar-se als empleats del responsable, i als proveïdors de serveis informàtics, metges, de seguretat, comptables, d’assessorament jurídic i de prevenció de riscos laborals amb els quals treballi la Companyia Asseguradora, en el marc d’un contracte d’Encarregat del Tractament que reguli, conforme a la normativa de protecció de dades aplicable, els drets i obligacions de les parts i les finalitats i els mitjans emprats en cada cas per l’Encarregat per al tractament de les dades, sota la direcció del responsable. La informació que, en el seu cas, es faciliti a l’Encarregat serà la mínima imprescindible per a l’exercici de les seves funcions.

  Les dades també podran comunicar-se als Organismes Públics competents quan existeixi obligació legal per a això.

  No es preveu la transferència de dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

  Quins drets té sobre les dades facilitades?

  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ESPANYA, S.A Companyia Nacional d’Assegurances estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
  Així mateix, les persones interessades tenen els següents drets:
  – Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
  – Dret a sol·licitar la rectificació de dades inexactes
  – Dret a sol·licitar la supressió de les dades que ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.
  – En determinades circumstàncies, dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, i en aquest cas només seran conservats per a l’exercici o la defensa de reclamacions i el compliment d’obligacions legals.
  – En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, dret a oposar-se al tractament, i en aquest cas les dades només es tractaran per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de reclamacions i el compliment d’obligacions legals.
  – Dret a la portabilitat de les dades.
  – Dret a retirar el consentiment prestat. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  Pot exercir aquests drets i, en general, consultar totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades personals davant el Delegat de Protecció de Dades mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a dpd@espanasa.com, o per correu postal dirigint-se a C/ Príncipe de Vergara núm. 38, 28001, Madrid, a la atenció del Delegat de Protecció de Dades d’ESPAÑA S.A., Compañía Nacional de Seguros. Vostè haurà d’aportar còpia del DNI o document oficial que li acrediti i indicar el seu nom i cognoms, adreça a l’efecte de notificacions i petició en la qual es concreta la seva sol·licitud, datant i signant la mateixa. Si actua a través de representant haurà d’aportar a més còpia del document que acrediti la representació i còpia del DNI o document que acrediti la identitat del representant.

  L’interessat també pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Disposa de la informació necessària en www.aepd.es.