• es
 • pt
 • ca
 • Menu

  Queixes i reclamacions

  D’acord amb el que disposa la disposició addicional primera de la Llei 7/2017, de 2 de novembre, l’autoritat competent per a conèixer de la resolució alternativa de litigis relatius a assegurances és el Servei de Reclamacions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

  Una vegada que el mediador, servei o departament encarregat de la resolució de la incidència hagués tingut l’oportunitat de pronunciar-se per escrit sobre el fons d’assumpte, els prenedors, assegurats i beneficiaris de les pòlisses contractades amb la Companyia que així ho considerin podran interposar una reclamació dirigint-se per escrit al Servei d’Atenció al Client de ESPAÑA S.A., Compañía Nacional de Seguros (C/ Príncipe de Vergara 38, 28001 Madrid; clientes@espanasa.com).

  Transcorregut un mes des de la interposició correcta de la queixa o reclamació davant el Servei d’Atenció al Client sense que aquest s’hagués pronunciat o si ho hagués fet de manera total o parcialment desfavorable per al client, podrà presentar-se la mateixa queixa o reclamació davant el Servei de Reclamacions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions del Ministeri d’Economia i Competitivitat (Paseo de la Castellana nº 44, 28046 Madrid; URL: www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones).